Yüksek Gerilim Trafo Kontrolü ve İşletme Sorumluluğu

Trafo Ölçümleri periyodik kontroller sırasında yapılmakta ve Trafoların denetimsizlik ve kontrolsüzlük sebebiyle hasar veya ölümlere sebebiyet vermesini engellemeyi amaçlamaktadır. Trafolar sabit elektrik makineleri olmaları sebebiyle işletme ömürleri oldukça uzundur. Ancak trafoların tipi, kullanıldığı yerin iklimsel özellikleri, çevre şartları ve kullanım şekillerine bağlı olarak belirli bir süre sonra deforme olarak yaşlanırlar. Gerekli olan özellikleri kaybetmeye başladığı andan itibaren de, büyük boyutlarda hasarlara veya dikkatsizlik sonucu ölümlere varan tehlikeler oluştururlar.

Bu tür etkileri geçersiz kılmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6331 sayılı genelgesi 25.04.2013 tarihli resmi gazetenin 28628 sayısında yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği başlığı altında, elektrik tesisatları, topraklama tesisatları, paratoner, akümülatör ve transformatör ve benzeri tesisatların hangi sürelerle periyodik kontrole tabi olacağı ve kontrol ve ölçümlerin nasıl yapılacağına dair kurallar yer almaktadır. Yönetmelikte yer alan yönergeler gereği, bu tür tesisatların yılda bir kez periyodik olarak kontrolü zorunlu kılınmıştır.

ANTALYA TRAFO KONTROLÜ
ANTALYA YG TRAFO ÖLÇÜMÜ

Trafo Ölçümleri periyodik olarak yapılmakta ve bu kontroller sırasında farklı test ve ölçümlerle trafonun gerekli kullanım şartlarına sahip olup olmadığı belirlenmektedir. Yapılan test ve ölçümler şunlardır.

  • TTR trafo çevirme oranı testi,
  • Trafo sargı DC direnç testi
  • Trafo DC izolasyon testi
  • Topraklama ölçümleri
  • Termal kamera ölçümleri
  • Kesici testleri
  • Kablo testi

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek gerilim hattı nedir?

Elektrik iletim hattı, elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlar olarak tanımlanıyor.

Elektrik üretim tesisleri ile, elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan sistemdir.

Elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, iletim hattının güzergahı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar inceleniyor.

Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi çok önemlidir.

Elektrik iletim hatları yüksek ve düşük gerilim olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar yüksek gerilim hattı ve düşük gerilim hattı. Peki yüksek gerilim hattı nedir?

Yüksek gerilim hattı ne demektir?

Yüksek gerilim hatları genellikle santral ile yerleşke arasına döşeniyor. Yüksek gerilim hattı, üzerinde 1000 volt dan 154 000 volt a kadar gerilim taşıyabilen enerji nakil hatları olarak karşımıza çıkıyor.

 

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere ‘’Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu’’ denir.

        İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin,EMO tarafından verilen ‘’Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve SMM belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

NEDEN YAPILIR ?

– 1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında, doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası, riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.

– 1 kV‘un üstündeki Yüksek Gerilim Tesisleri’nin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

– Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale  getirilmiştir.

– İşletme sorumluluğu, YG tesislerinin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile  başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

NASIL YAPILIR ?

– İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder. – Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

– YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

– Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir.

– İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

– İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.

– İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

 

TTR Trafo Oranı Çevirme Testi

Trafo sargılarının sarım sayılarının, imalat, etiket değerlerine ve projeye uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Test sayesinde iletkenler arasında kopukluk olup olmadığı ve kısa devre kontrolü yapılmaktadır.

Trafo Sargı DC Direnç Testi

Trafoların fabrikalardan çıkışta yapılan deneyleriyle yeni elde edilen değerlerin mukayese edilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Alınan sonuçlardaki ilk ve son kontrol değerlerinin birbirine yakın olması gereklidir.

Trafo DC İzolasyon Testi

Transformatör sargılarının toprak arası izolasyonu arasındaki izole seviyesinin belirlenerek işletme sırasında yapılacak ölçümlere kaynak teşkil etmesine yönelik olarak izolasyon direnci ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlerden elde edilecek sonuçların periyodik ölçümlerle mukayese edilmesiyle transformatörün izolasyon durumu değerlendirilebilmektedir.

Topraklama Ölçümleri

Tesislerdeki son kullanıcı bölümlerindeki koruma iletenlerinin kesiti, empedans ve topraklama değerlerinin belirlenen standartlara uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapılır. Uygulamanın TS EN 60079 standardında belirlenmiş yöntemlere uygun olarak yapılması gerekli kılınmıştır.

Termal Kamera Ölçümleri

Kullanımda bulunan elektrik makinelerinde gözle görülmeyen IR ışınlarının neden olduğu ısı değişimlerinin periyodik olarak ölçülmesi ve ölçümlerde alınacak sonuçlara göre arıza tespiti yapılması termal kamera ölçümleriyle mümkün olmaktadır.

Kesici Testleri

Kesici testleri farklı bazı testlerin yapılması sonucu elde edilen sonuçların değerlendirilmesiyle yapılmaktadır kesici fonksiyon testleri, kesici kontak geçiş testleri, kesici izolasyon testleri, sekonder koruma fonksiyon testleri, ayırıcı mekanizma ve kontak kontreleri, topraklama ölçümleri kesici testleri olarak uygulamada yer alan aşamalardır.

Kablo Testi

Yeni bir sistem olan kablo arıza test sisteminde yer altı kablolarının ark yansımaları, AART teknolojisine dayanılarak ölçülebilmektedir. Sistemin sağladığı avantaj sayesinde cihazda yer alan dijital ekranda arızanın mesafesi, arızanın çeşidi, açık devre/ kısa devre görülebilmekte ve depolanabilmektedir. Bu sistemin bir başka özelliği de, aküyle çalışabiliyor olması sebebiyle herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmadan uzak mesafelere gidilerek ölçüm yapılabiliyor olmasıdır.

ANTALYA YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
ANTALYA TRAFO BAKIMI

Trafo Bakımında Yapılması Gereken Diğer Uygulamalar

1-Yağ değişimi

2-Mevcuttaki Yağın Arıtımı

3-Mevcut Yağa Yeni Yağ İlavesi

4-İzalatör ve Kademe Conta Değişimi

5-Bulcholz Röle Yenilenmesi

6-Çift Kontaklı Termometre Yenileme

7- OG-AG İzolatör Değişimi

8- OG-AG Tij Değişimi

ANTALYA TRAFO KONTROLÜ

ANTALYA YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

ANTALYA TRAFO İŞLETME SORUMLULUĞU

ANTALYA YÜKSEK GERİLİM TRAFO BAKIMI

ANTALYA TRAFO BAKIMI

ANTALYA AYLIK TRAFO KONTROLÜ