Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

Buhar kazanları suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Buhar kazanlarında kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir.

Buhar kazanları endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Isı transferi işlemi yüksektir. İletim kolay olmaktadır ve pompalama işlemine gerek duyulmaz. Su buharının nakledilmesi sırasında ayrıca enerji ihtiyacı duyulmaz. Taşınımı ve iletimi kolaydır. Buhar kazanları yüksek miktarda ısı enerjisi taşımaktadır. Buhar kazanlarının ayrıca alev borulu buhar kazanı ve su borulu buhar kazanı çeşitleri de vardır.

Kazan: Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, termik yağ, hava vs.) ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı kaba kazan denir. Kazanlar;

• Isı alan akışkanın özelliklerine göre,

• Kazanın ihtiva ettiği su hacmine göre,

• Alev-duman gazlarının dolaşım durumuna göre,

• Suyun dolaşım şekline göre,

• Yaktığı yakıta göre,

• Yanma hücresinin (ocağının) konumuna göre, sınıflandırılırlar.

ANTALYA BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

Kazan Donanımları: Güvenlik ve işletme koşullarını izleyebilmek için kazanlara takılması zorunlu olan aygıtlara kazan donanımları denir. Termometre, manometre, baca düzenleyicisi, su düzey göstergesi, kazan termostatı, yakıt ölçeği, gaz çözümleme aygıtı, presostat, deprimometre, güvenlik boruları, haberci borusu, genleşme deposu, uyarı aygıtları, otomatik kilitleme sistem elemanları, su besleme aygıtları, akış denetim otomatiği, blöf düzeneği, blöf tankı, vanalar, güvenlik vanaları, buhar kapanları, hava atıcılar, vakum kırıcılar, patlama kapağı, alarm sistemi.

Basınç giderici ekipmanlar: Bütün basınçlı kaplar, izin verilen en büyük çalışma basıncını % 10’u geçmeyecek şekilde basınç giderici ekipmanlarla korunmalıdır. (Emniyet Ventili).

Düşük Basınçlı Kazanlar (LPB): En yüksek doyma sıcaklığı 120 0C (1 bar’lık manometrik basınca karşılık gelir) olan buhar kazanları veya en yüksek çıkış sıcaklığı 120 0C ve müsaade edilebilir en yüksek basıncı 10 bar (manometrik) olan sıcak su üreteçleri.

Buhar Kazanı periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği–2014/68/EU), TS EN 12953–5, TS EN 12953–6, TS EN 12953–8 , TS EN 303-5 standartlarının da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

ANTALYA BUHAR KAZANI PERİYODİK MUAYENESİ

Buhar Kazanı periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. iş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesinin 2.1.1 bendin de açıkça belirtilmiştir.

ANTALYA BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ

ANTALYA BUHAR KAZANI PERİYODİK MUAYENESİ