Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü

ANTALYA HİDROFOR HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

Hidrofor Nedir ?

Hidrofor sistemlerinde pompaların devreye giriş sayısını azaltmak, tesisatta oluşacak basınç şoklarını önlemek ve kullanıma hazır basınçlı su depolamak amacı ile kullanılan basınçlı kaplara hidrofor denge tankı adı verilir. Hidrofor denge tanklarının içerisinde EPDM malzemeden üretilmiş, değiştirilebilir ve suda koku yapmayan tam hijyenik özellikte bir membran (diyafram) kullanılmakta ve bu membranın etrafında basınçlı hava veya azot gazı bulunmaktadır.

Hidrofor Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Hidrofor periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. İş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesinin 2.1.1 bend’in de açıkça belirtilmiştir.

Hidrofor Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre Yapılır ?

Kompresörün periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği–2014/68/EU) ,TS EN 13831 Su tesisatları için diyafranlı kapalı genleşme tankları, standartlarının da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

ANTALYA HİDROFOR PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

Hidrofor Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı Kaplar arasında yer alan Hidroforlar 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla hidroforların periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

ANTALYA HİDROFOR PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

ANTALYA HİDROFOR HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE