Sıcak Su / Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere kazanda bulunan devir-daim motoru ile gönderilmesi sureti ile ortamın ısısını artırmak için kullanılan kazanlara denir.Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere orada sıcaklığını kaybedince yeniden borularla kazana gelir.Isı daha çok çevirim yolu ile yayılır.

Kalorifer kazanları suyun ısıtılarak ortam sıcaklığını sağlayan sistemlerdir. Kalorifer kazanları kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir.

Kazan: Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, termik yağ, hava vs.) ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı kaba kazan denir. Kazanlar;

• Isı alan akışkanın özelliklerine göre,

• Kazanın ihtiva ettiği su hacmine göre,

• Alev-duman gazlarının dolaşım durumuna göre,

• Suyun dolaşım şekline göre,

• Yaktığı yakıta göre,

• Yanma hücresinin (ocağının) konumuna göre, sınıflandırılırlar.

Kazan Donanımları: Güvenlik ve işletme koşullarını izleyebilmek için kazanlara takılması zorunlu olan aygıtlara kazan donanımları denir. Termometre, manometre, baca düzenleyicisi, su düzey göstergesi, kazan termostatı, yakıt ölçeği, gaz çözümleme aygıtı, presostat, deprimometre, güvenlik boruları, haberci borusu, genleşme deposu, uyarı aygıtları, otomatik kilitleme sistem elemanları, su besleme aygıtları, akış denetim otomatiği, blöf düzeneği, blöf tankı, vanalar, güvenlik vanaları, buhar kapanları, hava atıcılar, vakum kırıcılar, patlama kapağı, alarm sistemi.

Basınç giderici ekipmanlar: Bütün basınçlı kaplar, izin verilen en büyük çalışma basıncını % 10’u geçmeyecek şekilde basınç giderici ekipmanlarla korunmalıdır. (Emniyet Ventili).

Düşük Basınçlı Kazanlar (LPB): En yüksek doyma sıcaklığı 120 0C (1 bar’lık manometrik basınca karşılık gelir) olan buhar kazanları veya en yüksek çıkış sıcaklığı 120 0C ve müsaade edilebilir en yüksek basıncı 10 bar (manometrik) olan sıcak su üreteçleri.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Kalorifer Kazanı periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. iş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesinin 2.1.1 bend’in de açıkça belirtilmiştir.

Kalorifer Kazanı muayenesi Tahribatsız muayene yöntemleri olan gözle kontrol, Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme, Manyetik Parçacık ile Muayene, Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene, Girdap akımları (Eddy Akımı) yöntemleri ile periyodik muayene yapılabilmektedir.

TS 377-6 EN12953-6 standartında her bir Kalorifer kazanı su seviyesini gösteren bağımsız olan bir donanıma sahip olmalıdır. Doğrudan kazan gövdesine monte edilmiş saydam malzemeden en düşük su seviyesinin 50mm altını gösterecek şekilde olmalıdır. Emniyet cihazı müsaade edilen ısı çıktısına tekabül eden buhar kütle akışı müsaade edilen en yüksek basıncın %10’undan fazla bir basınç artışına neden olmadan tahliye edilebilecek şekilde olmalıdır ibareleri yer almaktadır.

Kazanın periyodik muayenesinde

Kazan ısıtma yüzeyleri, kapak contaları, duman boruları, tahliye hatları, seviye göstergeleri, basınç-sıcaklık göstergeleri, emniyet cihazlarının ve sınırlandırıcıların işlevselliği, boru bağlantı sistemleri vb gibi standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak periyodik kontroller esnasında gözlemlenmektedir.

Hidrostatik test işleminde kazanın giriş ve çıkış bağlantıları körlenip kapatıldıktan sonra kazan içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde su ile doldurulup işletme basıncının 1,5 katında basınç’a maruz bırakılarak hidrostatik test işlemi uygulanarak 30 dk’lık hidrostatik test sonucunda sistemde herhangi bir deformasyon ve sızıntı durumu gözlendikten sonra test işlemi bitirilir.