Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Nedir ?

Kazanda ısıtılan yağın ısı enerjisinden faydalanılan kazanlara denir. Kazanda ısınan yağ borular vasıtasıyla ısı enerjisini karşılamak için ortama gönderilir.

Kazan: Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, termik yağ, hava vs.) ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı kaba kazan denir.

Kazan Donanımları: Güvenlik ve işletme koşullarını izleyebilmek için kazanlara takılması zorunlu olan aygıtlara kazan donanımları denir. Termometre, manometre, baca düzenleyicisi, seviye göstergesi, kazan termostatı, yakıt ölçeği, gaz çözümleme aygıtı, presostat, deprimometre, güvenlik boruları, haberci borusu, genleşme deposu, uyarı aygıtları, otomatik kilitleme sistem elemanları, akış denetim otomatiği, blöf düzeneği, blöf tankı, vanalar, güvenlik vanaları, buhar kapanları, hava atıcılar, vakum kırıcılar, patlama kapağı, alarm sistemi.

Basınç giderici ekipmanlar: Bütün basınçlı kaplar, izin verilen en büyük çalışma basıncını % 10’u geçmeyecek şekilde basınç giderici ekipmanlarla korunmalıdır. (Emniyet Ventili).

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Kızgın Yağ Kazanı periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. iş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesinin 2.1.1 bend’in de açıkça belirtilmiştir.

Kızgın Yağ Kazanı muayenesi Tahribatsız muayene yöntemleri olan gözle kontrol, Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme, Manyetik Parçacık ile Muayene, Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene, Girdap akımları (Eddy Akımı) yöntemleri ile periyodik muayene yapılabilmektedir.

Emniyet cihazı müsaade edilen ısı çıktısına tekabül eden buhar kütle akışı müsaade edilen en yüksek basıncın %10’undan fazla bir basınç artışına neden olmadan tahliye edilebilecek şekilde olmalıdır ibareleri yer almaktadır.

Kızgın Yağ Kazanlarının periyodik muayenesinde

Kazan ısıtma yüzeyleri, kapak contaları, duman boruları, tahliye hatları, seviye göstergeleri, basınç-sıcaklık göstergeleri, emniyet cihazlarının ve sınırlandırıcıların işlevselliği, boru bağlantı sistemleri vb gibi standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak periyodik kontroller esnasında gözlemlenmektedir.

Hidrostatik test işleminde kazanın giriş ve çıkış bağlantıları körlenip kapatıldıktan sonra kazan içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde yağ ile doldurulup işletme basıncının 1,5 katında basınç’a maruz bırakılarak hidrostatik test işlemi uygulanarak 30 dk’lık hidrostatik test sonucunda sistemde herhangi bir deformasyon ve sızıntı durumu gözlendikten sonra test işlemi bitirilir.